Makaleler
Görsel İmgeler

Bundan sonra, imgelem’in, özellikle de görsel imgelemin şiirsel okumadaki yeriyle ilgili güçlükler gelmektedir. Bunlar kısmen bizim görselleştirme ve öteki duyulardan imge üretme yeteneğimizin son derece farklı oluşu gibi kaçınılmaz bir olgudan kaynaklanmaktadır.

Yazar: I.A. Richards • Eklenme Tarihi: 24.03.2007 16:49:03 • Görüntüleme: 5.096

Görsel Sanatlar ve Tedavi (Terapi)

Bu araştırmada, görsel sanatlar ve tedavi kavramlarının tanımlamasının yapılması, tarihsel gelişim süreci içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının birbiri ile olan bağı, toplumsal yapı içerisinde görsel sanatlar ve sağlık alanlarının kaynaşması, görsel sanatların tedavi boyutunda kullanılması, görsel sanatların hastalar ve engellilere yönelik tedavi boyutunda kullanılması konuları ele alınarak değerlendirilmiştir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Bülent Salderay • Eklenme Tarihi: 15.03.2014 15:05:56 • Görüntüleme: 6.110

Günümüz Resminde Çizginin Psikolojik Etkisi

Irwin Edman`a göre: Resim sanatında doğrudan doğruya çizginin, bizde hem dokunma, hem de hareket duygusu uyandırdığı konusunda güvenilir kanıtlar vardır. Resme bakarken, alınan zevkin kaynağını ifade etmek üzere bazı estetikçiler, "Empati" terimini kullanıyorlar.

Yazar: Unknown • Eklenme Tarihi: 22.06.2008 20:50:10 • Görüntüleme: 17.703

Heidegger, Modern Bilim ve Sanat

Bu çalışma, Heidegger’in modern özneye, modern bilime yaklaşımını, getirdiği eleştirileri ve kurtarıcı olarak gördüğü sanatın işlevini anlatmaktadır. eleştirileri, çözüm olarak sunduğu yaklaşımlar da burada tanımlamaktadır. Sanatın kurtarıcılığı savı özelllikle şiir üzerinden temellendirilmektedir.

Yazar: Tuğba Genç • Eklenme Tarihi: 07.11.2010 14:33:59 • Görüntüleme: 4.416

İlkçağdan Modernizme: Bilim, Sanat ve Felsefe Buluşmaları

Bu çalışma 25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya’da 28 Ülkenin katılımıyla düzenlenen “ International Conference on New Trends in Education – ICONTE – 2013 ”da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Doç. Dr. Zuhal Arda, Öğr. Gör.Dr. Hikmet Şahin, Öğ. Gör. Dr. Semih Büyükkol...

Yazar: Z. Arda, H. Şahin ve S. Büyükkol • Eklenme Tarihi: 07.04.2014 14:55:38 • Görüntüleme: 3.111

İlköğretimde Verilen Sanat Eğitimi Derslerinin Yaratıcılığa Etkileri

Sanat eğitimi, bireylerin sanat ve kültür alanlarında yetiştirilip, bilinçlendirilme çabasıdır. Kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla verilen sanat eğitimi kimi zaman sadece plastik sanatları, kimi zaman da diğer sanat dallarını da içerisine alır. Sanat eğitimi süreci uygulamalı çalışmaları da içerdiğinden dolayı yaratıcılığı etkilediği bilinmektedir...

Yazar: Arzu Uysal • Eklenme Tarihi: 22.03.2014 13:08:47 • Görüntüleme: 4.107

İmge-Gerçeklik ve Fotoğraf

Doğal gerçeklik, insanın dışında, insandan-bilinçten bağımsız olarak varolan somut ve nesnel bir gerçekliktir. Gerçeklik sorunu insanla birlikte varolan bir olgudur. Dış dünya-insan ilişkilerinde , ilk bakışta temel gerçeklik doğanın kendisi olarak görülür, çünkü insanın çevresinde ilk gördüğü şey dış dünyadır, doğadır.

Yazar: Dr. Birsel Matara • Eklenme Tarihi: 30.08.2006 20:21:21 • Görüntüleme: 5.062

İmgesel Modellendirme

Genel olarak şunu biliyoruz, gerçekliğin yansıtılışı, gerçekliğin sanatsal bir imgede dönüşüme uğrayışı’yla ortaya çıkmaktadır. Sanatsal imge, gerçek bir nesnenin basit bir kopyası değildir hiç bir zaman; olamaz da...

Yazar: M. Kagan • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:20:41 • Görüntüleme: 4.414

İnsani Sanat ve İnsanlıkdışı Doğa

Antik çağlardan günümüze değin, sanatla ilgili tartışmaların çoğu, sanatçı kimliğindeki insanla, sanatçının elindeki malzeme niteliği taşıyan doğa arasındaki ilişki üzerine olmuştur. Sanat dediğimiz eylem, bir şeyi resmetmemize, ya da temsil etmemize yarayan teknik bir süreçtir – peki ama bu şey nedir?

Yazar: Herbert Read • Eklenme Tarihi: 20.02.2005 15:50:02 • Görüntüleme: 7.030

İslam Sanat Felsefesinde Renk Teorisi

Sanat felsefesi, sanatın, sanatsal yaratmaların ve beğenilerin özü ve anlamını konu olarak ele alan bir felsefe dalıdır. Medeniyetler arasındaki farklılıklar, onların sanata bakışını ve sanat eserine karşı aldıkları estetik tavrını da farklılaştırabilir...

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mutluhan Taş • Eklenme Tarihi: 02.03.2014 14:07:56 • Görüntüleme: 3.759