Makaleler
Türk Sinemasında Sansür

Toplumsal birikimlerin bir ürünü olan sinema tarihte varolduğu günden bu yana içinde bulunduğu içinde bulunduğu toplumları etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir. Gelişim süreci içinde büyük mesafeler kat eden bu sanat bir toplumun her gruptan insanına hitap edebildiği ölçüde başarılı görülmüştür.

Yazar: Sibel Tezcan • Eklenme Tarihi: 20.03.2005 16:27:57 • Görüntüleme: 5.394

Türk Şiirinde Gençler

Genç şairlerin falına bakmaya, Nurullah Ataç meraklıydı. 40`lı yılların sonlarına doğru, `üzerine oynadığı` iki genç şairden biri bendim, öteki Turgut (Uyar).

Yazar: Attila İlhan • Eklenme Tarihi: 05.03.2005 23:46:52 • Görüntüleme: 3.871

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk Dönem Kültür Ve Sanat Anlayışı

Ulu­sal Kur­tu­luş Sa­va­şı`nı iz­le­yen yıl­lar­dan iti­ba­ren Atatürk`ün çabalarıyla gerçekleştirilen ge­niş kap­sam­lı re­form­lar "Ata­türk Dev­ri­mleri" di­ye ad­lan­dı­rı­lır. Her alan­da ya­pı­lan bu dev­rim­ler bir bü­tün­dür. Bu bü­tün­lük Ata­türk`ün dün­ya gö­rü­şü­ne, bi­lim, uy­gar­lık, kül­tür ve sa­nat an­la­yı­şı­na da­ya­nır.

Yazar: Gülcan Başar Akkaya • Eklenme Tarihi: 08.11.2005 17:09:19 • Görüntüleme: 6.439

Uzun Şiir - Kısa Şiir

Geçende bir ozan arkadaşım, yeni yazdığı dört beş dizelik güzel bir şiirini okudu bana; o şiir üzerine konuşurken, uzun şiir-kısa şiir konusuna değindik.

Yazar: Melih Cevdet Anday • Eklenme Tarihi: 27.11.2005 02:53:01 • Görüntüleme: 6.681

XIX. Yüzyıl İstanbulundaki Sanat ve Musiki Hayatına Genel Bir Bakış

XIX. Yüzyıl, gerek idarî ve siyasî, gerekse iktisadî ve içtimaî olsun, hemen her açıdan Doğu ve Batı Dünyası için çok önemli bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle sosyo-kültürel açıdan incelendiği zaman bu yüzyıl için özetle şunlar söylenebilir...

Yazar: Dr. Yavuz Demirtaş • Eklenme Tarihi: 09.04.2014 19:23:48 • Görüntüleme: 3.667

Yaratma Eylemi Nedir?

Bu metin Gilles DELEUZE`ün Paris`teki FEMİS Sinema okulu öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmanın çevirisidir. Bu çeviri, konuşmanın Chaos Media tarafından yapılan video kaydından Ulus Baker tarafından çevirilmiştir.

Yazar: Gilles Deleuze • Eklenme Tarihi: 07.03.2008 14:59:02 • Görüntüleme: 4.016

Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat ve Yaratıcılık Eğitimi Üzerine

21.yüzyılın henüz başındayken, yeryüzündeki siyasal ve ekonomik düzenden, kültürel taleplere, iletişimsel akıştan, sanata dek hemen herşey köklü bir değişim içerisinde. Aslında bu süreç neredeyse son elli yıldır ağırlığı giderek hissedilen kapitalist yapılanmanın bir ürünü gibi duruyor.

Yazar: Rıfat Şahiner • Eklenme Tarihi: 21.04.2014 11:26:40 • Görüntüleme: 3.330

Yönetim Düzenleriyle Sanat Yapıtı Arasındaki İlişki

İnsanlığın prehistoryadan bu yana meydana getirdiği topluluklarla, bıraktığı yapıtları inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Burada ise, belirli yönetim düzenleri içinde yaratılan yapıtların sınıflandırılmasıyla ortaya çıkan yasa geçerliliğinde kimi esasların, ele alman konunun açıklığa kavuşturulmasında büyük payı olduğu gözlemlenmiştir.

Yazar: Adnan Turani • Eklenme Tarihi: 22.01.2010 23:53:31 • Görüntüleme: 4.112